กิจกรรมพิเศษ - ภาควิชาวรรณคดี

ภาควิชาวรรณคดี ร่วมกับ คณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการ “วรรณศิลป์-สหศาสตร์-นาฏยคดี” และร่วมกับภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองจัดโครงการ “วรรณคดี-ดนตรีวิจักษณ์: สีสันแห่งภาษาและชาติพันธุ์ในวรรณคดี-ดนตรีไทย” เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การสัมมนาวิชาการประกอบด้วยการบรรยายพิเศษโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กุสุมา รักษมณี และศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬรักษ์ ร่วมกับการแสดงวิพิธทัศนาประกอบการบรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต วิงวอน การสัมมนาวิชาการครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม บริการวิชาการ และแสดงมุทิตาจิตต่อผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต วิงวอน ในวาระเกษียณอายุราชการ


page2ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 4401 โทรสาร :02-940-6979 email address : lit@ku.ac.th