กิจกรรมพิเศษ - ภาควิชาวรรณคดี

ผลงานวิทยานิพนธ์เรื่อง “การสืบทอดการพากย์-เจรจาหนังใหญ่และโขนเรื่องรามเกียรติ์ของครูวีระ มีเหมือน” ของอาจารย์รัตนพล ชื่นค้าได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประเภทนิสิตมหาบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี รองศาสตราจารย์สุกัญญา สุจฉายา แห่งภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และบุคลากรภาควิชาวรรณคดี ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2556ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 4401 โทรสาร :02-940-6979 email address : lit@ku.ac.th