นิสิตภาควิชาวรรณคดี แต่งกายถูกระเบียบ เรียบร้อย งามตา ภาควิชาวรรณคดีสนับสนุนการเสริมสร้างอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “สำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี” ให้แก่นิสิตด้วยกระบวนการเรียนการสอนทุกรายวิชา