หนังสือ จะเก็บเกี่ยวข้าวงามในทุ่งใหม่:ประวัติวรรณกรรมไทยร่วมสมัยในมุมมองร่วมสมัย (สรณัฐ ไตลังคะ และนัทธนัย ประสานนาม บรรณาธิการ) จัดพิมพ์เนื่องในการประชุมวิชาการระดับชาติ
"เพื่อก้าวข้ามสะพานที่พาดข้าม จะเก็บเกี่ยวข้าวงามในทุ่งใหม่": ประวัติวรรณกรรมไทยร่วมสมัยในมุมมองร่วมสมัย
จัดโดยภาควิชาวรรณคดี และคณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 ภายในเล่มประกอบด้วยบทความวิชาการและบทความวิจัยเกี่ยวกับวรรณกรรมไทยร่วมสมัยจำนวน 9 บทความ
 

     
โครงการสร้างสรรค์และพัฒนาเอกสารวิชาการทางวรรณคดี: ลำดับที่ 2
นิยายแห่งนิยาม: เรื่องเล่าสมัยใหม่ในปริทัศน์การเมืองวัฒนธรรม (พิมพ์ครั้งแรก, 2556)
ผู้เขียน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัทธนัย ประสานนามโครงการสร้างสรรค์และพัฒนาเอกสารวิชาการทางวรรณคดี: ลำดับที่ 1
วรรณคดีการแสดง (พิมพ์ครั้งแรก, 2554)
ผู้เขียน: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต วิงวอน

พิพิธพรรณวรรณา:
ความทรงจำและสยาม-ไทยศึกษาในบริบทสากล

 
 
 
แด่ศักดิ์ศรีเสมอกันทุกชั้นชน:
วรรณกรรมกับสิทธิมนุษยชนศึกษา
ละคร ระคน ตัวตน มนุษย์:
วรรณกรรมกับนาฏกรรมศึกษา
 
 
กรองทัศนะด้านภาษาและ
วรรณคดีไทย
วิวิธมาลี
 
 
 
มนุษยศาสตร์ สหวิทยาการแห่งชีวิต 
ดวงแก้วแห่งวรรณกรรม
 
 
 
วรรณกรรม- ศิลปะ – สดุดี
วรรณคดี – ศิลปะ ประสานศิลป์
     วารสาร Wit:
Where Inspirations Talk

 
แบบประเมินความพึงพอใจ
การบริการข้อมูลข่าวสาร
ของเว็บไซต์ภาควิชาวรรณคดี