ผลงานอาจารย์
  อ.ดร.กฤตยา ณ หนองคาย (สาขาวรรณคดีไทย)
  ศ.กุลวดี มกราภิรมย์ (สาขาวรรณคดีอังกฤษ)
  อ.จิรวุฒิ กิจการุณ (สาขาวรรณคดีฝรั่งเศส)
  อ.จันทวรรณ อนันตประยูร (สาขาวรรณคดีอังกฤษ)
  อ.ญดา สัตตะรุจาวงษ์ (สาขาวรรณคดีอังกฤษ)
  อ.ธงรบ รื่นบรรเทิง (สาขาวรรณคดีอังกฤษ)
  รศ.นัทธนัย ประสานนาม (สาขาวรรณคดีไทย)
  อ.ฟาริส โยธาสมุทร (สาขาวรรณคดีไทย)
  อ.พรรณราย ชาญหิรัญ (สาขาวรรณคดีไทย)
  อ.ดร.รัญวรัชญ์ พูลศรี (สาขาวรรณคดีไทย)
  อ.รัตนพล ชื่นค้า (สาขาวรรณคดีไทย)
  ผศ.วัชราภรณ์ อาจหาญ (สาขาวรรณคดีไทย)
  รศ.ดร.สรณัฐ ไตลังคะ (สาขาวรรณคดีไทย)
     
 

 
แบบประเมินความพึงพอใจ
การบริการข้อมูลข่าวสาร
ของเว็บไซต์ภาควิชาวรรณคดี