อ.ดร.กฤตยา ณ หนองคาย

ศ.กุลวดี มกราภิรมย์
สารานุกรมประวัติศาสตร์สากล อเมริกา เล่ม 1 อักษร C-D
สารานุกรมประวัติศาสตร์สากล อเมริกา เล่ม 3 อักษร E-G

อ.จิรวุฒิ กิจการุณ

อ.จันทวรรณ อนันตประยูร

อ.ธงรบ รื่นบรรเทิง
รักแห่งสยามกับบทละครโรมานซ์ของวิลเลียม เชกสเปียร์

รศ.นัทธนัย ประสานนาม
วันนี้อากาศแจ่มใส: ชิกลิทเชื้อสายตะวันออกของหลิวจงเวย
โรงรับจำนำหมายเลข 8: นวนิยายรักเหนือธรรมชาติของเซินเสว่
ฟองอากาศสีฟ้า: บทเรียนความทุกข์ฉบับอ่านง่ายของเลี่ยววี่ฮุ่ย
ปัญหาเรื่องศิลปะในภาพยนตร์รักที่ดีที่สุดของพจน์ อานนท์
ปาฏิหาริย์แห่งวาฬ: การกลับมาของสตรีผู้นำเผ่าพันธุ์
ก่อนโลกจะขานรับ: ชีวิตกับการแสวงหาความงามอันแท้จริง
"ศึกษิต" ในนวนิยายรักของ ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ

อ.พรรณราย ชาญหิรัญ

อ.รัตนพล ชื่นค้า
คำพากย์สามตระ เบิกหน้าพระหนังใหญ่: วรรณคดีไทยในมิติพิธีกรรม
กระบวนการฟื้นฟูและสืบทอดหนังใหญ่วัดพลับพลาชัย จังหวัดเพชรบุรี
บทวิจารณ์หนังสืออาเซียนจากมิติวรรณกรรม: อดีตถึงยุคโลกาภิวัตน์
แกะรอยหนังโลม: บทพินิจความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีกับทัศนศิลป์ในภาพหนังใหญ่
คุณค่าทางวรรณศิลป์ในบทละครเรื่องขุนช้างขุนแผน
พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ
โขน-หนังใหญ่ ใครว่าพากย์-เจรจาเหมือนกัน ?
การพากย์-เจรจาหนังใหญ่: มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่กำลังเลือนหาย

ผศ.วัชราภรณ์ อาจหาญ
วรรณคดีและนาฎศิลป์ไทยในงานจิตรกรรมของจักรพันธุ์_โปษยกฤต
มณีปัญญากับภาษากวี
บทพรรณนาธรรมชาติในวรรณคดีไทย ความจริง ความสมจริงและความงามทางวรรณศิลป์
บทผนวก วรรณกรรมยอพระเกียรติของไทย

รศ.ดร.สรณัฐ ไตลังคะ
เพศวิถีและอารมณ์ปรารถนาในนวนิยายเรื่อง เราลิขิต ของ ร.จันทะพิมพะ
วาทกรรมว่าด้วยชนบทในวรรณกรรมของไม้ เมืองเดิม
If On A Winter's Night A Traveler ของอิตาโลคัลวีโน : ทำไมเราจึงอ่าน?
ถิ่นฐานกับอัตลักษณ์ของชาวอะบอริจิน : พิจารณาจากเรื่องสั้นออสเตรเลีย
สุรชัย จันทิมาธร : ปรารถนาเรืองรอง จึงบังเกิดครรลอง ให้พี่น้องได้ชื่นชม

 

 
แบบประเมินความพึงพอใจ
การบริการข้อมูลข่าวสาร
ของเว็บไซต์ภาควิชาวรรณคดี