ตะวันออกในนวนิยายของหลวงวิจิตรวาทการ
   
ปฐมสมโพธิวัดตองปุ: ความสัมพันธ์ระหว่างจิตรกรรมกับวรรณกรรมพุทธประวัติ
   
ทวิภพ
   
บทละครเวทีสมัยใหม่ของไทยทศวรรษ 2510
   
คุณค่าของทำเนียบนักเขียนและรายชื่อวรรณคดีสยาม
ของพระสารสาสน์พลขันธ์ต่อการศึกษาวรรณคดีไทย
โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของภาควิชาวรรณคดี
 
ชื่อบ้านนามเมืองจังหวัดตรัง
 
ชื่อบ้านนามเมืองจังหวัดตรัง Slideshow.pdf
   
กระบวนทัศน์สมัยใหม่ในการประมวลข้อมูลด้านวรรณคดีไทย :
ข้อสังเกตจากการศึกษา “ ทำเนียบนักเขียนไทย ” ของเยรินี
Slideshow.pdf
   
ประมวลการสอนของภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์: การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของนิสิต
   
เลือด หยาดเหงื่อ และน้ำตา : การสร้างอัตลักษณ์คนข้ามเพศ
ในนวนิยาย เรื่อง ทางสายที่สาม ของกีรติ ชนา
   


 
แบบประเมินความพึงพอใจ
การบริการข้อมูลข่าวสาร
ของเว็บไซต์ภาควิชาวรรณคดี