โครงการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง

“ฉลองรัชเฉลิมนคร กรองอักษรเทิดราชา”: สหวิทยาการวิศาลศิลป์
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
วันศุกร์ที่ ๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๙ เวลา ๘.๓๐-๑๗.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมและแสดงดนตรี ชั้น ๒ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
จัดโดย ภาควิชาวรรณคดี ภาควิชาดนตรี และ คณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการ.pdf

ใบสมัคร.pdf

ลงทะเบียนออนไลน์

21-07-2559

 
poster


ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบรรยายทางวิชาการชุด

"กรองกานท์มณี บูชากวีรัตนะ"

ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมและแสดงดนตรี ชั้น 2
อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่
e-mail : fhumrpc@ku.ac.th โทรศัพท์:02-579-5566-8 ต่อ 1402

xx-xx-2559

 

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประชุมเสนอผลงานวิจัยย่อยเรื่อง
“ชุมชน ความทรงจำและพิธีกรรมกับการจัดการชุมชน”
เนื่องในโอกาส 72 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมและแสดงดนตรี ชั้น 2
อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จัดโดย โครงการวิจัยการศึกษาอัตลักษณ์ทางภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สามารถดาวโหลดใบสมัครและรายละเอียดโครงการได้ที่นี่

ใบสมัคร.word
ใบสมัคร.pdf

โครงการ.pdf


6-11-2558

 "ขอเชิญนักวิชาการ อาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง

“เฉลิมบรมราชกุมารี นาฏยวรรณคดีสโมสร”: สหวิทยาการแห่งวรรณคดีการแสดง
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน พุทธศักราช 2558


ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน พุทธศักราช 2558 เวลา 8.30-17.00 น.
ณ ห้องประชุมและแสดงดนตรี ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

จัดโดย ภาควิชาวรรณคดี ภาควิชาดนตรี และ คณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร และ
วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://goo.gl/forms/g4aKsijsph
หรือดาวโหลดใบสมัครด้านล่าง"


ใบสมัคร

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง
“เฉลิมบรมราชกุมารี นาฏยวรรณคดีสโมสร”: สหวิทยาการแห่งวรรณคดีการแสดง
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน พุทธศักราช 255816-07-2558

 
"ขอความร่วมมือบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (วรรณคดี)
ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2557 ทั้งสาขาวรรณคดีไทยและวรรณคดีอังกฤษ
ตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทำ/ศึกษาต่อของบัณฑิต
โดยดาวโหลดไฟล์แบบสอบถามตามลิงก์ด้านล่างนี้ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
และส่งไฟล์ผ่านทางอีเมล์มาที่ fhumkyn@ku.ac.th ภายในวันที่ 24 กรกฎาคม นี้


แบบสอบถาม.word
แบบสอบถาม.pdf

ภาควิชาวรรณคดีขอขอบคุณในความร่วมมือของบัณฑิตทุกท่านมา ณ ที่นี้"

16-07-2558
 


ขอเชิญนักวิชาการ อาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการสโมสรวรรณคดีศึกษาปีที่ 5
"วรรณคดีไทยศึกษาพลัดถิ่นในคริสต์ศตวรรษที่ 21"
วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 เวลา 12.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้อง 105 อาคารมนุษยศาสตร์ 1
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

โครงการวรรณคดีไทยศึกษาพลัดถิ่น

ใบสมัคร โครงการวรรณคดีพลัดถิ่น

จัดโดยภาควิชาวรรณคดี และ คณะกรรมการฝ่ายวิจัย
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

26-06-2558

   
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง
ละครลิง”: มหรสพพื้นบ้านกับการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 เวลา 8.30-16.00 น.
ณ ห้องแสดงดนตรี ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


- โครงการละครลิง
- ใบสมัคร

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านระบบออนไลน์ได้ที่นี่

ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
และรับหนังสือประกอบการสัมมนาฟรีจัดโดย
โครงการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (ละครลิง)
ภาควิชาวรรณคดี และ คณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
1-10-2557
 

ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษ

(1.) "Claude Levi-Strauss ในความทรงจำ: การประยุกต์แนวคิดโครงสร้าง
นิยมเพื่อการศึกษานิทานพื้นบ้านและตำนานประจำถิ่น
"
โดย อ.ดร.สายป่าน ปุริวรรณชนะ วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม 2557 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้องประชุม 105 อาคารมนุษยศาสตร์ 1

(2.) "ทฤษฎีวรรณคดีวิจารณ์ตะวันออก"
โดย ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา วันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น3 อาคารมนุษยศาสตร์ 2

(3.) "เรื่องอิเหนาที่เราไม่รู้: ข้อค้นพบและประสบการณ์จากงานวิจัย"
โดย อ.ดร.ธานีรัตน์ จัตุทะศรี วันพุธที่ 8 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องแสดงดนตรี ชั้น2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ (มน.4)

(4.) "เปนบำเทิงธรณี-แสนสนุกศรีอโยธยา: มรดกวรรณคดีการแสดงไทยสมัยอยุธยา"
โดยอ.ภาณุภัค โมกขศักดิ์ ภาควิชาดนตรี อ.ฟาริส โยธาสมุทร และอ.รัตนพล ชื่นค้า
ภาควิชาวรรณคดี วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุม 105 อาคารมนุษยศาสตร์ 1

สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถส่งชื่อเพื่อลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่
fhumfry@ku.ac.th โดยระบุโครงการที่ต้องการเข้าร่วม พร้อมชื่อ-สกุล
หน่วยงานต้นสังกัด ทุกโครงการไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม


3-10-2557

ขอเชิญนักวิชาการ อาจารย์ นิสิตนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ “เพื่อก้าวข้ามสะพานที่พาดข้าม จะเก็บเกี่ยวข้าวงามในทุ่งใหม่”: ประวัติวรรณกรรมไทยร่วมสมัยในมุมมองร่วมสมัย
วันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.00-16.30 น.
ณ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ
- ใบสมัคร

จัดโดยภาควิชาวรรณคดี และ คณะกรรมการฝ่ายวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
2-8-2557
  " รับสมัครและการสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษด้านวรรณคดีไทย
เข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (วรรณคดี)
โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557"

- ประกาศรับสมัคร
- ใบสมัคร

04-11-2556
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ
พิพิธพรรณวรรณา: ความทรงจำและสยาม-ไทยศึกษาในบริบทสากล
จัดโดย ภาควิชาวรรณคดี และ คณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

- โครงการพิพิธพรรณวรรณา
- ใบสมัคร โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ

15-07-2556
  "ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาวรรณคดีไทย สังกัดภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์"

03-06-2556
  "ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาวรรณคดีไทย ภาควิชาวรรณคดี"
 

"ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาวรรณคดีฝรั่งเศส ภาควิชาวรรณคดี"

03-04-2556
 
12-2-2556
 
ข่าวสารอื่นๆ
 
แบบประเมินความพึงพอใจ
การบริการข้อมูลข่าวสาร
ของเว็บไซต์ภาควิชาวรรณคดี