กิจกรรมพิเศษ 2558
 
 

  บุคลากรภาควิชาวรรณคดีเข้าร่วมโครงการ “การจัดการความรู้ สู่ความเป็นเลิศ” สัมมนาบุคลากรภาควิชาวรรณคดีเพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการประกันคุณภาพ
วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมโนโวเทล หัวหิน ชะอำบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี
 
 
  นายกรกฎา บุญวิชัย นายพิพัฒน์ มิขันหมาก นายพิชญาวุฒิ กุมภิโร นายวธิรุ่ง ทรงพิพัฒน์ นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวรรณคดีไทย
นายธัชวิน ยศเฉลิมวงศ์ นางสาวปรียาณัฐ ขำแก้ว นิสิตปริญญาโท สาขาวรรณคดีไทย
เข้ารับทุนการศึกษาจากนายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี เนื่องใน
“วันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส” ที่ตำหนักวาสุกรี
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมื่อวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558
 
 

  โครงการประชุมเสนอผลงานวิจัยย่อยเรื่อง “ชุมชน ความทรงจำและพิธีกรรมกับการจัดการชุมชน”
ภายใต้โครงการวิจัยการศึษาอัตลักษณ์ทางภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี
จัดโดยภาควิชาวรรณคดีร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ณ ห้องประชุมและแสดงดนตรี อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
 
   โครงการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง “เฉลิมบรมราชกุมารี นาฏยวรรณคดีสโมสร”: สหวิทยาการแห่งวรรณคดีการแสดง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน พุทธศักราช 2558
จัดโดยภาควิชาวรรณคดี ภาควิชาดนตรี และ คณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ร่วมกับ สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร และ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
ณ ห้องประชุมและแสดงดนตรี อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558
 
   

 

     
กิจกรรมพิเศษ 2557
กิจกรรมพิเศษ 2556
กิจกรรมพิเศษอื่นๆ 
แบบประเมินความพึงพอใจ
การบริการข้อมูลข่าวสาร
ของเว็บไซต์ภาควิชาวรรณคดี