โครงสร้างการบริหาร
หัวหน้าภาควิชา
อ.ธงรบ รื่นบรรเทิง
รองหัวหน้าภาควิชา
อ.ดร.กฤตยา ณ หนองคาย
  เลขานุการภาควิชา
อ.รัตนพล ชื่นค้า


 


 
แบบประเมินความพึงพอใจ
การบริการข้อมูลข่าวสาร
ของเว็บไซต์ภาควิชาวรรณคดี