ภาควิชาวรรณคดีมีบุคลากรประจำ จำนวน 14 คน ประกอบด้วย
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ 13 คน (เป็นข้าราชการ .. คน พนักงาน .. คน)
ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน (พนักงาน)


อาจารย์
  อ.ดร.กฤตยา ณ หนองคาย (สาขาวรรณคดีไทย)
  ศ.กุลวดี มกราภิรมย์   (สาขาวรรณคดีอังกฤษ)
  อ.จิรวุฒิ กิจการุณ   (สาขาวรรณคดีฝรั่งเศส)
  อ.จันทวรรณ อนันตประยูร   (สาขาวรรณคดีอังกฤษ)
  อ.ญดา สัตตะรุจาวงษ์   (สาขาวรรณคดีอังกฤษ)
  อ.ธงรบ รื่นบรรเทิง   (สาขาวรรณคดีอังกฤษ)
  รศ.นัทธนัย ประสานนาม   (สาขาวรรณคดีไทย)
  อ.ฟาริส โยธาสมุทร   (สาขาวรรณคดีไทย)
  อ.พรรณราย ชาญหิรัญ   (สาขาวรรณคดีไทย)
  อ.ดร.รัญวรัชญ์ พูลศรี   (สาขาวรรณคดีไทย)
  อ.รัตนพล ชื่นค้า   (สาขาวรรณคดีไทย)
  ผศ.วัชราภรณ์ อาจหาญ   (สาขาวรรณคดีไทย)
  รศ.ดร.สรณัฐ ไตลังคะ   (สาขาวรรณคดีไทย)
     
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  น.ส.อัญชิษฐา เรืองฤทธิ์    


 
แบบประเมินความพึงพอใจ
การบริการข้อมูลข่าวสาร
ของเว็บไซต์ภาควิชาวรรณคดี