บทความ
 
 
บทความอื่นๆ ของ
รศ.สรณัฐ ไตลังคะ
 
ถิ่นฐานกับอัตลักษณ์ของชาวอะบอริจิน : พิจารณาจากเรื่องสั้นออสเตรเลีย
 
If On A Winter's Night A Traveler ของอิตาโลคัลวีโน : ทำไมเราจึงอ่าน?
 
ประวัติศาสตร์นิพนธ์
กับโฉมหน้าบันเทิงคดี
ร้อยแก้วยุคแรก
ในสมัยรัตนโกสินทร์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ : ๐๒-๕๗๙- ๕๕๖๖-๘ ต่อ ๔๐๒ โทรสาร : ๐๒-๙๔๐-๖๙๗๙
 email address : lit@ku.ac.th