ใช้กับนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี 2550      
   
 
  เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข
  สาระในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
 
  ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
  โครงสร้างของหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงเมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดี  คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  หลักสูตรปรับปรุง พ . ศ . 2550


    โครงสร้างหลักสูตร  
 

 

ตัวอย่างแผนการศึกษา
 

 

คำอธิบายรายวิชา
 
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
 
 

แบบเสนอขอปรับปรุง และ แบบเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่
ระดับปริญญาตรี  กลุ่มวิชาแกน และกลุ่มวิชาวรรณคดีอังกฤษ

  แบบเสนอขอปรับปรุง และ แบบเสนอขอเปิดรายวิชาใหม่
ระดับปริญญาตรี  กลุ่มวิชาวรรณคดีไทย

อาจารย์ผู้สอน
 
แผนภูมิอาจารย์ประจำหลักสูตร
 
 
 


  
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป
ตัวอย่างแผนการศึกษา
คำอธิบายรายวิชา
รายวิชาที่เปิดสอนฯลฯ
ประมวลการสอน
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ผลงานภาควิชา
ข้อมูลบริการทางวิชาการ
การรับนิสิต
   
 

ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ : ๐๒-๕๗๙- ๕๕๖๖-๘ ต่อ ๔๐๒ โทรสาร : ๐๒-๙๔๐-๖๙๗๙
 email address : lit@ku.ac.th