หน้าหลัก
ความเป็นมา ภารกิจฯลฯ
การบริหารองค์กร
บุคลากร
นิสิต
หลักสูตร
ตัวอย่างแผนการศึกษา
คำอธิบายรายวิชา
รายวิชาที่เปิดสอนฯลฯ
ประมวลการสอน
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ผลงานภาควิชา
ผลงานบุคลากร
ผลงานนิสิต
ข้อมูลบริการทางวิชาการ
บทความ
รายงานการวิจัย
ข่าวสาร
กิจกรรมพิเศษ
การรับนิสิต
กระดานสนทนา
web ku.
   

   

 
ชื่อนิสิต   หัวข้อวิทยานิพนธ์
 
1. นายจักรสุรักษ์ จันทรวงศ์  
2. นางสาวปัทมน กอตระกูลสิน  
3. นางสาวพรรณทิภา ชื่นชาติ  

วรรณกรรมของกวีหญิงสมัยต้นรัตนโกสินทร์ :
ศึกษาด้านอัตลักษณ์มโนทัศน์และกลวิธีการนำเสนอ

4 . นางสาวพรพรหม บุญถนอม  
5 . นางสาวสมใจ โพธิ์เขียว  
6 . นายสมิง จารย์คุณ  
7. นายอนุศักดิ์ เนตรานนท์  
8. นายวิทยา พุ่มยิ้ม  
9 . นายปรัชญา ปานเกตุ  
10. ดุษฎี แซ่ตัน  
11. ระพี อุทีเพ็ญตระกูล  
12. วรารัตน์ สุขวัจนี   การศึกษาวิเคราะห์นวนิยายประวัติศาสตร์
สมัยกรุงศรีอยุธยา
13. นางสาวพัชรินทร์ มหิทธิกร   สิงหไกรภพ: การศึกษาการดัดแปลงนิทานคำกลอน
เป็นบทละครเวทีสมัยใหม
14. อาทิตย์ ศรีจันทร์   การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมคำสัตย์สาบานของไทย
 
ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ : ๐๒-๕๗๙- ๕๕๖๖-๘ ต่อ ๔๐๒ โทรสาร : ๐๒-๙๔๐-๖๙๗๙  email address : lit@ku.ac.th