1 2 3
ผลงานภาควิชา

 

หนังสือ เล่าเรื่อง เรื่องเล่า (นัทธนัย ประสานนาม บรรณาธิการ)
จัดพิมพ์เนื่องในการประชุมวิชาการระดับชาติ “เล่าเรื่องเรื่องเล่า”
จัดโดยภาควิชาวรรณคดี ร่วมกับ คณะกรรมการฝ่ายวิจัย และคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560
ภายในเล่มประกอบด้วยบทความวิชาการและบทความวิจัยเกี่ยวกับเรื่องเล่าในแง่มุมต่างๆ จำนวน 13 บทความ


 

หนังสือ สหวิทยาการวิศาลศิลป์ (รัตนพล ชื่นค้า บรรณาธิการ)
จัดพิมพ์เนื่องในการประชุมวิชาการระดับชาติ "ฉลองรัชเฉลิมนคร กรองอักษรเทิดราชา": สหวิทยาการวิศาลศิลป์
จัดโดยภาควิชาวรรณคดี ภาควิชาดนตรี และ คณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559
ภายในเล่มประกอบด้วยบทความวิชาการและบทความวิจัยเกี่ยวกับสหวิทยาการมนุษยศาสตร์ จำนวน 8 บทความ


 

หนังสือ ชุมชน ความทรงจำและพิธีกรรมกับการจัดการชุมชน (สรณัฐ ไตลังคะ บรรณาธิการ)
จัดพิมพ์เนื่องในโอกาส 72 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และการประชุมโครงการวิจัยการศึกษาอัตลักษณ์ทางภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี
จัดโดยภาควิชาวรรณคดี และ คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ภายในเล่มประกอบด้วยบทความวิจัยจากโครงการวิจัยย่อย “ชุมชน ความทรงจำและพิธีกรรมกับการจัดการชุมชน” จำนวน 5 บทความ


 

หนังสือ นาฏยวรรณคดีสโมสร (สรณัฐ ไตลังคะ และ รัตนพล ชื่นค้า บรรณาธิการ)
จัดพิมพ์เนื่องในการประชุมวิชาการระดับชาติ "เฉลิมบรมราชกุมารี นาฏยวรรณคดีสโมสร": สหวิทยาการแห่งวรรณคดีการแสดง
จัดโดยภาควิชาวรรณคดี ภาควิชาดนตรี และ คณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ร่วมกับ สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร และวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2558
ภายในเล่มประกอบด้วยบทความวิชาการและบทความวิจัยเกี่ยวกับวรรณคดีการแสดง จำนวน 9 บทความ


 

หนังสือ เรื่องเล่า ล.ลิง (สรณัฐ ไตลังคะ และ รัตนพล ชื่นค้า บรรณาธิการ)
จัดพิมพ์เนื่องในการสัมมนาวิชาการเรื่อง “ละครลิง”: มหรสพพื้นบ้านกับการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
จัดโดยภาควิชาวรรณคดี และ คณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ภายในเล่มประกอบด้วยบทความ 3 ส่วน คือ ภาคแรก ละครสัตว์-ละครลิง ภาคสอง มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ด้านศิลปะการแสดง และภาคสาม ลิงไทย/ลิงเทศกับเรื่องเล่าหลากวัฒนธรรม


1 2 3