บทคัดย่อวิทยานิพนธ์

           หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีไทย ได้รับทราบ/ รับรองการเปิดสอนจากทบวงมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 และได้รับอนุมัติเปิดสอนจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2545 โดยได้ปิดหลักสูตรเมื่อภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

          หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวรรณคดีไทย มีวิทยานิพนธ์รวมทั้งสิ้น 35 เรื่อง เรียงตามลำดับปีที่มหาบัณฑิตสำเร็จการศึกษาได้ดังนี้


ปี 2549
ปี 2550
ปี 2551
ปี 2552

1 2