ประกันคุณภาพ     
     
     
     
  แผนกลยุทธ์ภาค 5 ปี
ภาควิชาวรรณคดี
(พ.ศ.2556 –2560)
     
 
รายงานผลการดำเนินการ
ของหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวรรณคดี 2555
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประจำปีการศึกษา 2557

     


  รายงานการประเมินตนเอง
การดำเนินงานปีการศึกษา 2556
(มิถุนายน 2556 – พฤษภาคม 2557)
ภาควิชาวรรณคดี