Faculty of Humanities, Kasetsart University. email : lit@ku.ac.th
 
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทั้งสากลและไทย
ก้าวไปกับภาควิชาวรรณคดี
เล่าเรื่องเรื่องเล่า

-

-
 
 
ความเป็นมา ภารกิจฯ
การบริหารองค์กร
ประกันคุณภาพ
บุคลากร
นิสิต
หลักสูตร
ตัวอย่างแผนการศึกษา
คำอธิบายรายวิชา
รายวิชาที่เปิดสอนฯ
ประมวลการสอน
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ผลงานภาควิชา
ผลงานบุคลากร
ผลงานนิสิต
เกียรติประวัติและรางวัล
ข้อมูลบริการทางวิชาการ
บทความ
รายงานการวิจัย
ข่าวสาร
กิจกรรมพิเศษ
การรับนิสิต
 

วิสัยทัศน์ มก.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สร้างสรรค์ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
สู่สากล เพื่อพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน

Track Websites
 
นิสิตภาควิชาวรรณคดี แต่งกายถูกระเบียบ เรียบร้อย งามตา ภาควิชาวรรณคดีสนับสนุนการเสริมสร้างอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี ให้แก่นิสิตด้วยกระบวนการเรียนการสอนทุกรายวิชา

ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๕๐ ถนนงามวงค์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
โทร. ๐๒ ๕๗๙ ๕๕๖๖-๘ ต่อ ๑๔๐๒ โทรสาร ๐๒ ๙๔๐ ๖๙๗๙ e-mail: lit@ku.ac.th

 
Department of Literature Faculty of Humanities Kasetsart University
50 Ngamwongwan Road, Lat Yao, Chatuchak Bangkok 10900, THAILAND
Tel. 02 579 5566 Ext. 1402 Fax. 02 940 6979
e-mail: lit@ku.ac.th
 
2017@lit.human.ku.ac.th